Sobre o filme | About film

1.

Fóra é unha indagación sobre as historias ocultas dun lugar: o edificio do hospital psiquiátrico de Conxo. Empregando un dispositivo audiovisual que parte da posta en imaxe do documento, a longametraxe xera unha corrente alterna entre as imaxes da institución e as voces, ligadas aos relatos que abeira o edificio ou á lectura de fragmentos literarios e fontes documentais escollidas pola súa capacidade de resonancia no presente. A Historia de Conxo ―imaxe especular da Historia compostelana― vaise esfarelando en pequenas historias que revelan a necesidade de explorar máis polo miúdo o significado social de determinados espazos reprimidos da memoria urbana.

Fóra (Out) investigates the hidden stories of a place: the premises of the Psychiatric Hospital of Conxo. The filmmakers use an audio-visual technique that transforms the document into image, in order to create a sort of alternate current between the images of the institution and several voices. These multiple voices are connected to the stories lingering in the building and to the reading of literary excerpts and documentary sources with strong echoes in the present day. Here the history of Conxo ―which mirrors that of Compostela― is unravelled into little stories that stress the need for taking a closer look at certain areas erased from the urban memory and their social meaning.

2.

«O que aprendín estando alí foi que a historia dun lugar, a historia do hospital psiquiátrico de Conxo, podía documentar con tanta claridade e con tanta beleza a historia dun país. Entendín que o que chamamos memoria histórica non atinxe só ás fazañas épicas, senón tamén ao traballo nas zonas sensibles do corpo social. A historia da enfermidade e a enfermidade como historia. A enfermidade como algo ao que todos pertencemos e que é capaz de dicir algo sobre todos. Os anos setenta en Santiago: naquela experiencia de liberación confluían o maio do 68, o tardofranquismo, algunhas lecturas, algunhas películas. A conciencia dos erros: «a esquerda sempre reflexiona sobre os erros». E, con todo, a sensación de que todo aquilo pagou a pena, a sensación de que todo aquilo fora digno e necesario.»

■ María do Cebreiro sobre a conferencia impartida por Emilio González e Antón Seoane, o 14 de abril de 2011, e que supuxo o punto de partida de Fóra.

«What I learned there is that we could use this place’s history, the history of the psychiatric hospital of Conxo, to document thoroughly and beautifully the history of a nation. It struck me that what we call historical remembrance not only deals with heroic deeds, but also with the work in sensitive areas of the social fabric. The history of the disease and the disease as history. The disease seen as a place where we all belong, capable of telling something about us all. The 70s in Santiago, several events led to that experience of freedom: May 68 protests, Franco’s last years, some readings, some films. The conscience of the mistakes made: «the Left always reflects on the mistakes made». And, in spite of that, the feeling that it was all worth it, the feeling that it was all noble and necessary. »

■ María do Cebreiro about the lecture given by Emilio González and Antón Seoane, on 14th April 2011, that was taken as a starting point for the realisation of Fóra (Out).